Spis treści ogłoszenia przetargu

 

Protokół z wyboru Wykonawcy

 

Zapytanie Nr 1

Zapytanie Nr 2

Zapytanie Nr 3

Zapytanie Nr 4

 

1. Zapytanie ofertowe

  1.1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

  1.2. Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

  1.3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zatrudnieniu kierownika budowy

  1.4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym

  1.5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku powiązania

  1.6. Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

  1.7. Załącznik nr 7 – Klauzula oświadczenia RODO od wykonawcy

  1.8. Załącznik nr 8 – Projekt umowy

  1.9. Załącznik nr 9 – Przedmiar robót

  1.10. Załącznik Nr 10 – Zestawienie ofertowe (wymagane w przypadku nie złożenia kosztorysu ofertowego)

2. Dokumentacja techniczna

  2.1. Wiata drewniana

    2.1.1. Projekt zagospodarowania terenu – autorstwa Adama Nossola

    2.1.2. Rzut fundamentów

    2.1.3.a. Rzut przyziemia wiaty rekreacyjnej

    2.1.3.b. Rzut przyziemia wiaty wystawienniczej

    2.1.4. Rzut więźby dachowej

    2.1.5. Rzut dachu

    2.1.6.a Przekrój pionowy A-A wiaty rekreacyjnej

    2.1.6.b Przekrój pionowy A-A wiaty wystawienniczej

    2.1.7.a. Przekrój pionowy B-B wiaty rekreacyjnej

    2.1.7.b. Przekrój pionowy B-B wiaty wystawienniczej

    2.1.8. Elewacje

    2.1.9. Opis techniczny budowy wiat

    2.1.10. Informacja BIOZ

  2.2. Projekt zagospodarowania terenu Nr 1 – zmiany w stosunku do pierwotnego projektu zagospodarowania terenu

          autorstwa Z.U.T.Z. FLOR-BUD Sp. z o.o. z Opola

  2.3. Projekt zagospodarowania ogródka jordanowskiego i wyposażenia

    2.3.1 Opis urządzeń ogródka jordanowskiego oraz wyposażenia

  2.4. Konstrukcja i rozmieszczenie murków gabionowych

  2.5. Projekt nasadzeń

  2.6. Zestawienie roślin do nasadzeń

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – Metryka

  3.1. Specyfikacja techniczna B.00 wymagania ogólne

  3.2. Specyfikacja techniczna B.01 konstrukcje drewniane

  3.3. Specyfikacja techniczna B.02 Gabiony

  3.4. Specyfikacja techniczna B.02 utwardzenie terenu

  3.5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.03 Ogródek jordanowski i wyposażenie

 

Pobierz wszystkie pliki jako plik skompresowany ZIP